Bilbest

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

ÖNSÖZ

Kişisel Verilerin Korunması Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. için büyük önem arz etmektedir. Bizimle herhangi bir şekilde temas ederek herhangi bir kişisel verisini bize bırakmış olan herkesin bilgilerini titizlikle muhafaza etmekteyiz. Bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için şirket içinde gerekli bütün tedbirleri aldık. Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. ile kişisel verilerinizin güvende olacağı duygusuyla işlem yapabilirsiniz. Gerek T.C. Anayasası gerekse Kanunları ile güvence altına alınan verilerinizle ilgili haklarınıza riayet edeceğiz. Aşağıda şirketimizde yürürlüğe koyulan Gizlilik Politikasını sizlerle paylaşıyoruz.

Sizlerden gelecek iyileştirme önerilerine, başvurularınıza ve olası şikâyetlerinize karşı bütün duyarlılığı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün tereddütlerinizde bizlere başvurabilirsiniz. Bizler bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kişisel verilerinizin korunmasında da aynı hassasiyeti ve özeni göstereceğiz.

Saygılarımızla,

Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti

KVKK BİLDİRİMİ

Kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması, Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. (bundan sonra kısaca Bilbest Yazılım olarak anılacaktır) için değerlidir. Bu nedenle Bilbest Yazılım tarafından yürütülen kişisel veri işleme süreçlerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli gayret ve özen tarafımızdan gösterilmektedir. Veri sorumlusu sıfatıyla Bilbest Yazılım; KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizle ilgili olarak bütün işlemlerde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz; İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, iş amaçlarıyla bağlantılı olarak kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenecektir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Bilbest Yazılım’ın İnternet sitesinde yer alan yönlendirmelerle (link verilen) erişilebilen diğer İnternet sitelerinin güvenliği konusunda Bilbest Yazılım’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu konuda ilgili içerik sağlayıcının konuya ilişkin politikaları incelenmelidir.

KVKK’nın 10 uncu maddesinde veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bir takım konulara ilişkin bilgi verme yükümlülüğü öngörülmüştür.

 • 1. Veri Sorumlusunun Kimliği: Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu, Bilbest Bilişim Sağlık Eğitim Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’dir. Şirketimizin merkezi, Kısıklı Mah., Alemdağ Cad., Masaldan İş Merkezi/E.Apt., No:60, E/2, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

 • 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

  • a) Bilbest Yazılım tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

  • b) Bilbest Yazılım tarafından sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla sizlerden geri dönüş alarak hizmetlerimizi özelleştirmek,

  • c) İnsan kaynakları politikalarımızı en iyi şekilde planlamak ve uygulamak; ticari ortaklıklarımızı ve stratejilerimizi doğru olarak planlamak ve yürütmek; Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğini temin etmek, Şirket kurumsal işleyişini sağlamak,

  • ç) İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

  • d) Veri güvenliğini en üst düzeyde sağlamak, Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek, Şirketimize talep ve şikayetlerini iletenler ile iletişime geçmek ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikası'nda yer alan hükümlerin uygunluğunu sağlamak,

  • e) Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

  • f) İlgili Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, Şirkete ait stratejileri belirlemek.

 • 3. Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi: Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerçekleşen iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 • 4. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği: Şirketimizde KVKK’ya uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;

  Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini ve ticari faaliyetlerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde şirket ortaklarımız, iş ortaklarımız, çözüm ortaklarımız, ifa yardımcısı konumundaki şirketler, danışman firmalarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

  Kişisel verilerinizin işlenmesine konu olan sözleşmelerin kurulması ve ifası kapsamında gerekli ödeme ve tahsilat işlemleri için ilgili bankalarına,

  Şirketimizin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında gerekli hallerde mahkemeler ve bilgi talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına,

  Şirketimizin haklarının tesisi, kullanılması ve korunması kapsamında hukuki destek almak amacıyla hukuk büroları ve diğer danışmanlara,

  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde yurt içinde ya da yurt dışında bulunan topluluk şirketlerimize ve hâkim hissedarlara,

  Veri güvenliğinin sağlanması amacıyla arşiv firmaları ya da bulut ve sunucu hizmeti firmalarına aktarılabilecektir

 • 5. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, bu metnin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı 2 nci maddesinin;

  2.a, 2.b, 2.c, 2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tarafınızca gösterilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak,

  2.c ve 2.ç maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında,

  2.ç ve 2.d maddelerinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında,

  2. maddesinde yer alan amaçları yerine getirmek için KVKK’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi kapsamında elektronik posta, internet sitesi, mobil uygulama, sosyal medya mecraları kanalıyla ve telefon üzerinden otomatik yolla ya da şahsen başvuran ziyaretçilerden sözlü veya form aracılığı ile otomatik olmayan yolla toplanmaktadır.

 • 6. Kanun Kapsamında Kullanabileceğiniz Haklarınız: Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK m. 11’de sayılan haklarınız kapsamında Bilbest Yazılım’a ileteceğiniz taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

  İlgili kişi, Bilbest Yazılım’a başvurarak kendisiyle ilgili;

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 • 7. Başvurunun Yapılması KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda anılan haklarınızı kullanma talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [[email protected]] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz.

  Başvuruda;

  • a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

  • b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

  • c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

  • ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

  • d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

  • e) Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 • CALL CENTER

 • 0850 304 99 13
 •  
 •  
 • ADDRESS

 • Kısıklı Mh. Alemdağ Cd.
 • Masaldan İş Merkezi
 • E Blok D:2